Daily Readings

KJV       job 12 nah 1 nah 2 jam 5
NIV       job 12 nah 1 nah 2 jam 5
ESP       job 12 nah 1 nah 2 jam 5